500

850

1000

800

Các thành viên của công ty

Phương Nam
LEADER

Duy thạch
project manager

Mai Khương
project manager

Trung Kiên
Office Assistant